Savannah National Wildlife Refuge
Savannah National Wildlife Refuge

Download Image: Full Size (5.19 MB)
Photo by: Murphy B Winn  |  VIRIN: 090322-O-CE999-086.JPG