Savannah National Wildlife Refuge
Savannah National Wildlife Refuge

Download Image: Full Size (4.99 MB)
Tags:
Photo by: Murphy B Winn  |  VIRIN: 090712-O-CE999-034.JPG